Νοηματική Γλώσσα – Εισαγωγή

Από το βιβλίο «Νοηματική Γλώσσα»,

της Ελένης Καβαζίδου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εξώφυλλο Νοηματική
Νοηματική Γλώσσα – Ελένη Καβαζίδου

Η ανασκοπική μελέτη που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο αποτιμά ιδιαίτερα χαρακτηριστικών των ατόμων με ακουστική ανεπάρκεια ή στέρηση, σε σχέση με κανονικό πληθυσμό, και στοχεύει στην υποστήριξη της άποψης ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κωφών είναι προϊόν εξέλιξης της νοηματικής γλώσσας. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν και αναλύθηκαν πολλές ερευνητικές ανασκοπήσεις και πειραματικές έρευνες από τις πιο αξιόπιστες ακαδημαϊκές πηγές της τελευταίας εικοσαετίας.

Σύμφωνα με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα οι βαρήκοοι και οι κωφοί παρουσιάζουν μια σειρά από λειτουργικές διαφορές σε σχέση με τον κανονικό πληθυσμό. Διαφορές που δεν δημιουργούν σημαντικά προβλήματα κοινωνικής συμβίωσης όταν υπάρχει ανοχή και σεβασμός στη διαφορετικότητα, ισότιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και του δυναμικού τους. Οι δυνατότητες των κωφών εξαρτώνται σημαντικά από την παθογένεια της διαταραχής. Εκ γενετής κωφοί, μεταγεννητικά κωφοί και βαρήκοοι, παρουσιάζουν ορισμένες αναπτυξιακές διαφορές και έχουν ιδιαίτερες ικανότητες όταν δεν υπάρχουν συνοδά οργανικά προβλήματα υγείας. Διαφέρουν στη δομή[1] της εγκεφαλικής λειτουργίας, της οργανικής και ψυχολογικής κατάστασης, εξαιτίας κυρίως περιβαλλοντικών και λιγότερο κληρονομικών παραγόντων. Προβλήματα υγείας σε ανθρώπους με διαταραχές στην ακοή τους παρουσιάζονται σε εκείνη την αναλογία στην οποία εμφανίζονται στους ακούοντες. Παλαιότερα οι απόψεις διίσταντο βασίμως.

Η Μετά-Ανάλυση των ερευνητικών στοιχείων έδειξε ότι τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα είναι αποτέλεσμα αρμονικής συμβίωσης κωφών και ακουόντων, αυξημένης κοινωνικής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης της νοηματικής γλώσσας. Η χρήση της Ν.Γ. από κωφούς και ακούοντες οδήγησε σταδιακά σε εντυπωσιακή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κωφών και διευκόλυνε την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ήταν αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας ολόκληρης κουλτούρας, της κουλτούρας των κωφών. Συνέβαλε σημαντικά στην πνευματική καλλιέργεια και οδήγησε σε μία σειρά λειτουργικών προσαρμογών με κατάληξη την ανάδυση ιδιαίτερων ικανοτήτων στους κωφούς.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Βασικές γνώσεις, σκέψεις και αναπάντητα ερωτήματα

 Αποτελεί κλειδί ή παγίδα η Νοηματική Γλώσσα;

οπισθόφυλλοΑν και διάφορα ερωτήματα προκύπτουν όσον αφορά την εξελικτική μας πορεία και δυνατότητα, σήμερα μοιραζόμαστε πολλά από τα θαύματα της εξελικτικής αυτής πορείας. Η μειονότητα των κωφών και βαρήκοων έχει πλέον μεταλλαχθεί σε μία δυναμική πληθυσμιακή ομάδα που βελτιώνεται, προοδεύει και αναβαθμίζεται κοινωνικά, κάθε φορά που είναι σύννομο το κοινωνικό της περιβάλλον.

Η Κώφωση είναι μία αισθητηριακή αναπηρία, η οποία εμφανίζεται εκ γενετής ή συνήθως κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής. Η βαρηκοΐα είναι μία αισθητηριακή διαταραχή της ακοής που δύναται να επικαλυφθεί. Διάφορες ασθένειες ή τραυματισμοί που σχετίζονται με το ακουστικό όργανο, μπορούν να προκαλέσουν βαρηκοΐα ή κώφωση.

Οι κωφοί κατατάσσονται κοινωνικά στις ομάδες Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Συντηρούν δικές τους κοινότητες με ιδιαίτερες συνήθειες και παραδόσεις (ιδεολογία, ηθικές αξίες, συμπεριφορές, καλές τέχνες και λογοτεχνία, παράδοση, ιστορία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες, συνέδρια, και άλλα), ώστε δομούν μία ολόκληρη κουλτούρα, την κουλτούρα των Κωφών.[2] Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης σύγχρονων κοινωνιολόγων. Χαρακτηρίζεται ως μία κουλτούρα με ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά έναντι άλλων.[3]

Μία κουλτούρα που αναγνωρίστηκε: είτε ύστερα από την επίμονη διεκδίκηση αυτού του τίτλου από κοινότητες κωφών, είτε σαν κοινωνική ανάγκη καθώς τα μέλη της μοιράζονται κοινή γλώσσα, τρόπο ζωής, συμπεριφορές και νοοτροπίες που παρουσιάζονται ως ανένταχτες στο κοινωνικό πλαίσιο του κανονικού πληθυσμού. Αυτή η διάκριση (Deaf Culture), σε άλλους συμπαθής – σε άλλους όχι, σήμερα υφίσταται και αναγνωρίζεται.[4] Ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης απονέμουν τίτλους σπουδών που αφορούν στη μελέτη της κουλτούρας των κωφών.[5]

Ο αγώνας των κωφών για την καθιέρωση της Διεθνούς Νοηματικής Γλώσσας αποδεικνύει έμπρακτα το ενιαίο της Κουλτούρας τους, στην οποία εντάσσονται και άτομα που δεν έχουν απαραίτητα κάποια υστέρηση ακοής και απλά ασπάζονται τον τρόπο ζωής τους ή θέλουν να τους βοηθήσουν.[6]

[1] Δομή που προκύπτει από την πλαστικότητα και ευελιξία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

[2] Siple, 1994, Ladd, 2006.

[3] Shakespeare, 2000, Davis, 2006.

[4] Fincelstein, 2000, Ladd, 2006, Padden & Humphries, 2006, Wikipedia, 2010.

[5] Ladd, 2006, Holcomb, 2010.

[6] Ladd, 2006, Wikipedia, 2010.Τιμή βιβλίου σε προσφορά: 9,90+ έξοδα αποστολής 

Νοηματική Γλώσσα εκδόσεις ΡαδάμανθυςΗ Ελένη Καβαζίδου καταθέτει στην επιστημονική της μελέτη μια σύγχρονη, συνθετική οπτική των δυνατοτήτων που παρέχει η γνώση και η εφαρμογή τεχνικών της Νοηματικής Γλώσσας σε ευρεία κλίμακα. Παραθέτει πολύτιμο υλικό από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία, προβληματικές και ιδιαιτερότητες της Νοηματικής, ενώ αναδεικνύει πλευρές που έμεναν σχετικά αθέατες. Παράλληλα, θέτει ανοιχτά ερωτήματα για μελλοντικές έρευνες. Το ανθρώπινο σώμα, η ανάγκη για επικοινωνία και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εξελίχθηκε η γλώσσα, οι επιδράσεις συγκεκριμένων εγκεφαλικών κέντρων, οι κοινωνικές διεργασίες που εμπλέκονται στην εξέλιξη του λόγου, η κίνηση και η δημιουργική έκφραση μέσα από ένα συνθετικό πρίσμα που με επιστημονική επάρκεια αντιστρατεύεται το σκοταδισμό και την επιχείρηση επιστροφής σε ρατσιστικές θεωρίες ταξινόμησης των ανθρώπων, οι δυνατότητες που προσφέρει η Νοηματική για κωφούς αλλά και για ακούοντες, οι παγίδες που προκύπτουν, οι προτάσεις για την ευρεία αξιοποίησή της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν την περιεκτική και συνοπτική μελέτη της Ελένης Καβαζίδου. Το βιβλίο της αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με την Ειδική Αγωγή, με την Ιατρική, τη Λογοθεραπεία. Αποτελεί σύμμαχο στην προσπάθεια Εργοθεραπευτών, Ψυχολόγων, ψυχοδραματιστών, δραματοθεραπευτών, χοροθεραπευτών, Εκπαιδευτικών, αλλά και για όσους ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες ή φοιτητές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολές που επικεντρώνονται στα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής.

Η Ε. Καβαζίδου είναι απόφοιτος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Φυσική Αγωγή και Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο της Χοροκινησιοθεραπείας και της Διατροφικής Συμπεριφοράς.  Έχει αποκτήσει επάρκεια στη Νοηματική Γλώσσα. Παρουσίασε έρευνές της σε Διεπιστημονικά Συμπόσια, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εκπαίδευσης Κωφών, στο TEDxChania. Υπήρξε στέλεχος της συντονιστικής επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Φεστιβάλ Νεολαίας Κωφών και Ακουόντων, καθώς και του αντίστοιχου Ευρωμεσογειακού, ενώ είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Τμήματος Θεάτρου και Χορού του Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας Θράκης «Εσαεί εν Ροή». Μετεκπαιδεύτηκε στην αξιοποίηση διάφορων τεχνικών θεραπευτικής γυμναστικής, φυσικής άσκησης και εναλλακτικής θεραπείας, συστημάτων χορού και εφαρμογών θεατρικού παιχνιδιού-εναλλακτικού θεάτρου.


Ελένη Καβαζίδου

Νοηματική γλώσσα: ένα κλειδί και μια παγίδα

για κωφούς και ακούοντες

 ©2016, Εκδόσεις Ραδάμανθυς & Ελένη Καβαζίδου

ISBN 978-618-82572-2-1

Επιμέλεια: Χρήστος Τσαντής

Επεξεργασία Εικόνων, φωτογραφίες εξώφυλλου & οπισθόφυλλου: Πάρις Ιωαννίδης

Εικονογράφηση: Φαχαντίδου-Τσιλιγκίρογλου Άννα, MD, RFSH Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Α.Π.Θ., Παιδίατρος, Ιατρός ΚοινωνικήςΙατρικής

Φωτογραφίες: Αβράμογλου Κυριακή, φωτογράφος της «Εσαεί Εν Ροή»


 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s